Actueel

Aanpassing kwaliteitsbesluiten

Recent zijn er enkele besluiten aangepast en vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand die betrekking hebben op bewindvoerders en bewindvoerderorganisaties Wsnp. Het betreft de volgende besluiten:

  • Besluit aanpassing zaaksoort
  • Besluit reiskosten
  • Reglement register bewindvoerders Wsnp
  • Besluit ten aanzien van kwaliteitsaudits Wsnp

Besluit aanpassing zaaksoort

In het besluit waarin aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp zijn opgenomen is inhoudelijk niets gewijzigd. Het betreft enkel een onjuiste verwijzing die is verwijderd. Het besluit is op 11 november 2011 gepubliceerd en op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant in werking getreden.
Klik hier voor de pdf

Besluit reiskosten

In het besluit waarin aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp zijn vastgelegd is inhoudelijk ook niets gewijzigd. In dit besluit is ook een onjuiste verwijzing verwijderd. Het besluit is op 11 november 2011 gepubliceerd en op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant in werking getreden.
Klik hier voor de pdf

Reglement register bewindvoerders Wsnp

In het besluit waarin het beleid is vastgesteld ten aanzien van de inschrijving in het register voor bewindvoerders Wsnp, is met betrekking tot de verplichtingen in artikel 3.1 een aanvulling opgenomen. De aanvulling houdt in dat bewindvoerders Wsnp voor inschrijving in het register minimaal 10 keer per jaar benoemd moeten worden als bewindvoerder Wsnp door een rechtbank. Het besluit is op 11 november 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 2012.
Klik hier voor de pdf

Besluit ten aanzien van kwaliteitsaudits Wsnp

Het besluit ten aanzien van kwaliteitsaudits Wsnp stelt beleid vast ten aanzien van de kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties. Als bijlage bij het besluit is een kwaliteitsstandaard opgenomen. Een evaluatie van de systematiek heeft tot nieuwe inzichten geleid en naar aanleiding daarvan zijn er aanpassingen aangebracht. De raad heeft daarbij advies ingewonnen van een erkende bewindvoerderorganisatie, de BBW en Recofa. Recofa heeft ingestemd met de aanpassingen en haar goedkeuring verleend. Het besluit en de kwaliteitsstandaard zijn op 11 november 2011 gepubliceerd in de Staatscourant en treden in werking op 1 februari 2012. Organisaties die in het eerste kwartaal van 2012 geaudit worden zullen op korte termijn worden ingelicht over de aanpassingen en in de gelegenheid worden gesteld om aan de aangepaste eisen te voldoen.
Klik hier voor de pdf