Reglement register bewindvoerder Wsnp

Per 1 januari 2012 is artikel 3.1 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp uitgebreid. De uitbreiding houdt in dat bewindvoerders vanaf 1 januari 2012, naast de verplichting dat zij beschikbaar moeten zijn voor benoemingen als bewindvoerder Wsnp door een rechtbank, minimaal 10 keer per jaar benoemd moeten worden als bewindvoerder Wsnp. De verplichting geldt alleen voor bewindvoerders-niet advocaat. Over deze verplichting stellen bewindvoerders Wsnp regelmatig vragen aan Bureau Wsnp. Daarom besteden wij hier in deze nieuwsbrief nogmaals aandacht aan.

De verplichting om minimaal 10 keer per jaar benoemd te worden als bewindvoerder Wsnp is ingegaan op 1 januari 2012. Bureau Wsnp kan daarom pas in 2013 vaststellen of bewindvoerders aan deze verplichting voldaan hebben. In november 2012 wordt bekeken welke bewindvoerders in het register in 2012 minder dan 10 keer benoemd zijn als bewindvoerder Wsnp. Betreffende bewindvoerders worden vervolgens schriftelijk benaderd en verzocht aan te geven of zij het minimale aantal van 10 benoemingen als bewindvoerder Wsnp dat jaar nog denken te halen. Indien het antwoord op die vraag ontkennend is, kan de bewindvoerder aangeven of hij de wens heeft in het register van bewindvoerders Wsnp ingeschreven te willen blijven staan en de reden opgeven waarom het minimale aantal van 10 benoemingen in 2012 niet is behaald. Bureau Wsnp zal dan beoordelen of betreffende bewindvoerder Wsnp in het register bewindvoerder Wsnp blijft staan of moet worden uitgeschreven. Uitschrijvingen uit het register bewindvoerder Wsnp worden meegedeeld in een besluit waartegen bezwaar kan worden ingediend.

De verplichting is aan het Reglement register bewindvoerder Wsnp toegevoegd uit kwaliteitsoogpunt. Om vaardigheden en kennis op peil te houden moet een bewindvoerder alle werkzaamheden die bij deze functie horen, met enige regelmaat uitvoeren. Nieuwe benoemingen zijn tevens nodig met het oog op de financiële continuïteit.

Bureau Wsnp is zich ervan bewust dat er plausibele redenen kunnen zijn waarom een bewindvoerder een tijdlang of helemaal geen benoemingen op eigen naam ontvangt. Te denken valt aan ziekte, zwangerschap, een sabbatical of zorgverlof. Ook benoemen sommige rechtbanken een organisatie tot bewindvoerder en geen persoon. Met deze en mogelijke andere redenen voor een tekort aan benoemingen zal Bureau Wsnp bij de uiteindelijke besluitvorming over handhaving van de registratie uiteraard rekening houden.
Het is niet de intentie van Bureau Wsnp om goed functionerende bewindvoerders op formele gronden uit het register uit te schrijven.
Het Reglement register bewindvoerder Wsnp is terug te vinden op onze website via deze hyperlink.