Bezwaar maken

Als u het niet eens ben met een besluit dat u namens de minister van Veiligheid en Justitie van Bureau Wsnp heeft ontvangen, kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaar moet u indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. De verzenddatum staat op het besluit vermeld. Ook als u nog niet alle gegevens heeft, moet u uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn alsnog te sturen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift adviseert Bureau Wsnp u om gebruik te maken van het bezwaarformulier op deze pagina. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Wilt u geen gebruik maken van het bezwaarformulier dan moet uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • de redenen van uw bezwaar;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening.

Stuur bij voorkeur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U kunt het bezwaarschrift per post, per fax of per-email sturen.

Per post:

Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp
Postbus 2349
5202 CH ’s-Hertogenbosch

Tel: (088) 787 1910 (lokaal tarief)
Fax: (088) 787 1749

Per e-mail:

info@bureauwsnp.nl

Let op: als u uw bezwaarschrift per e-mail wilt versturen moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage bij de e-mail worden verstuurd. De bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Dat betekent dat het bezwaarschrift met de hand moeten worden ondertekend voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. Dit geldt ook als u gebruik maakt van het bezwaarformulier.

U kunt iemand machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen. In dat geval moet u een machtiging meesturen met uw bezwaarschrift. U kunt daarvoor gebruik maken van het machtigingsformulier op deze pagina. Alleen dan is het duidelijk dat iemand anders namens u mag optreden in de bezwaarschriftprocedure. U en uw gemachtigde moeten de machtiging ondertekenen. Als de persoon die namens u een bezwaarschrift instuurt een advocaat is, hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt Bureau Wsnp u eerst een ontvangstbevestiging. U ontvangt dan in veel gevallen ook een antwoordformulier waarmee u kunt aangeven of u uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling wilt toelichten. Als uw bezwaarschrift gaat over een verzoek tot inschrijving in het Register voor bewindvoerders Wsnp of een goedkeurende auditverklaring, wordt u gehoord door de externe Commissie voor bezwaar Wbtv en Wsnp. Na de hoorzitting brengt die commissie advies uit aan Bureau Wsnp. Bureau Wsnp neemt een besluit op uw bezwaar en houdt daarbij rekening met het advies. Als Bureau Wsnp afwijkt van het advies wordt de reden daarvan aangegeven. Als uw bezwaarschrift gaat over een verzoek tot het toekennen van PE-punten wordt u gehoord door een ambtelijke hoorcommissie, dat wil zeggen een commissie die bestaat uit medewerkers van Bureau Wsnp die niet bij de totstandkoming van het besluit waartegen het bezwaar is gericht betrokken zijn geweest. De ambtelijke hoorcommissie bereidt vervolgens het besluit op het bezwaar voor.

Terug