Nieuwsbrief over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


In dit nummer:

Wetsvoorstel openbaar
Wsnp-cijfers over 2004
Enquêtes bijscholing
Nieuwe procedures
Eindsubsidie als prikkel
Nieuwe verklaring nadert
Dekking verzekeringen onder de loep
Betalingen lopen nu goed

september 2004, nummer 34


Bewindvoerderregister

De Centrale Database Schuldsaneringen (CDS) is grondig verbouwd. Naast de betalingsmodule is ook het bewindvoerderregister ingrijpend gewijzigd, waarover direct meer. De overige wijzigingen hebben betrekking op de interne werkprocessen.

Al eerder hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de betalingsmodule; het rekening-courantoverzicht is hiervan een goed voorbeeld. Op dit overzicht is nu meer informatie te vinden over de schuldsaneringszaak waarin een betaling wordt gedaan. Tevens is hierop een overzicht van crediteringen te zien, wanneer deze hebben plaatsgevonden. Zo is voor de bewindvoerder en financiële administratie duidelijk welk bedrag hen die maand daadwerkelijk toekomt.

Vanaf nu is het mogelijk het rekening-courantoverzicht ook direct naar de financiële administratie te sturen. Het Bureau Wsnp wordt maandelijks overspoeld door telefoontjes van medewerkers van de financiële administratie die de betalingen willen boeken, maar niet over de zaakgegevens beschikken omdat bewindvoerders deze niet ter hand stellen aan de betreffende afdeling. Om deze informatievoorziening toch tot stand te brengen, heeft het Bureau Wsnp besloten de software hierop aan te passen. Binnenkort zullen de bewindvoerder- en advocatenkantoren een brief ontvangen met een antwoordformulier waarop zij kunnen aangeven of een kopie van het rekening-courantoverzicht naar de financiële administratie gezonden moet worden.

Voor de medewerkers van het Bureau Wsnp en rechtbanken is het vaak lastig bewindvoerders telefonisch te bereiken. In de huidige opzet van het register kan slechts één telefoonnummer vermeld worden, vaak is dit het kantoornummer. Dit telefoonnummer is ook inzichtelijk via de bewindvoerderdatabank op onze internetsite. In veel gevallen is de bereikbaarheid op dit telefoonnummer beperkt. In de nieuwe opzet van het bewindvoerderregister kan een rechtstreeks nummer, alsmede een mobiel nummer geregistreerd worden. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan schuldenaren en dergelijke, maar aan de medewerkers van rechtbanken en natuurlijk de medewerkers van ons bureau. Binnenkort kunnen alle bewindvoerders een brief met antwoordformulier verwachten waarop deze gegevens ingevuld kunnen worden. Tevens worden de bewindvoerders verzocht een kopie van hun paspoort of ID-kaart toe te zenden ter completering van het dossier.Salaris bewindvoerder

Op 19 augustus is het gewijzigde Amvb salaris bewindvoerder schuldsanering gepubliceerd in het Staatsblad onder publicatienummer 391. Het besluit is te vinden op www.wsnp.rvr.org, Bibliotheek, Besluiten.

In dit besluit wordt bepaald dat het salaris voor de bewindvoerder verhoogd wordt naar € 37,- voor enkelvoudige zaken en € 44,- voor de zogenoemde dubbele zaken. Het besluit gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004. Bewindvoerders kunnen vanaf nu dus de extra toegezegde vergoeding van respectievelijk € 10,- en €12,- claimen.

Wetsvoorstel
Het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, is op dit moment in behandeling bij de Raad van State. Geïnteresseerden kunnen de voortgang checken op www.raadvanstate.nl, Actueel, Adviezen, Aanhangige adviezen, Raad van State. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief en de website ook op de hoogte van de voortgang van dit wetsvoorstel.Verklaring 285 Fw

In eerdere edities van onze nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gesteld van de komst van de nieuwe 285-verklaring. Vanuit de wetsevaluatie die in 2001 heeft plaatsgevonden bleek dat zowel rechtbanken als gemeenten enige aanpassingen doorgevoerd wilden zien. Nadat Advanced Government Ewijcksgroep onderzoek heeft gedaan onder rechters, schuldhulpverleners en brancheorganisaties naar de gewenste wijzigingen, is door de Raad voor Rechtsbijstand een conceptverklaring opgesteld. Deze is, na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd door zowel Recofa en VNG. Naar verwachting zal de nieuwe modelverklaring eind 2004 worden uitgezet. Distributie zal plaatsvinden via Cd-rom’s.

Het is uiteraard van groot belang dat de Cd-rom terecht komt bij de juiste instelling, afdeling of gemandateerde. Wij verzoeken alle gemeenten daarom na te gaan of de gegevens in onze databank (www.wsnp.rvr.org, Publieksinfo, Databanken, Databank Gemeentelijke Instanties) juist zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u de juiste gegevens per mail aan ons doorgeven (wsnpinfo@rvr.org).

De technische specificaties van Opus.R zullen eerder beschikbaar zijn dan de software zelf. Dit op verzoek van verschillende softwareleveranciers van schuldhulpverleningssoftware. Zij kunnen op basis van deze technische gegevens de programmatuur van hun software aanpassen zodat de gegevens door de schuldhulpverlener niet twee keer verwerkt hoeven te worden. Belangstellenden voor de technische specificaties kunnen zich schriftelijk melden bij de heer Martin Monsieur van het Bureau Wsnp.

Om een idee te krijgen van de inhoud en lay-out van de nieuwe 285-verklaring, is als bijlage bij deze nieuwsbrief een exemplaar bijgevoegd. Om de verklaring meer inzichtelijk te maken, is ervoor gekozen informatie die niet van toepassing is, niet meer te tonen op de print van de verklaring. Dus wanneer een schuldenaar geen partner heeft, worden de vragen die hierop betrekking hebben, niet meer getoond. Indien de schuldenaar geen onderneming heeft gedreven of een zelfstandig beroep heeft uitgeoefend, worden ook de vragen die hierop betrekking hebben, niet meer getoond.

Ook de schuldenlijst is ingrijpend veranderd. De huidige opzet van de schuldenlijst gaf de rechter niet voldoende inzicht in de soort schulden. In de nieuwe opzet wordt duidelijk wat voor soort schuld het betreft en er is meer ruimte om achtergrondinformatie over de schuld op te nemen. Bovendien kon de oorspronkelijke schuldeiser niet op de verklaring worden ingevuld wanneer de vordering was overgedragen aan een incassobureau of deurwaarderskantoor. In de nieuwe schuldenlijst kunnen beide partijen worden weergegeven.Een bankrekening voor iedereen

Iedereen in Nederland, boven de 18 jaar, heeft minimaal recht op een basisbankrekening. Dit is een normale bankrekening waarop loon, pensioen of een uitkering gestort kan worden. Daarnaast is het mogelijk om via deze rekening geld over te maken binnen Nederland, bedrijven te machtigen om geld af te schrijven, te pinnen bij de eigen bank en te betalen met een pinpas bij winkels in Nederland. De rekeninghouder ontvangt rekeningafschriften waarop de transacties staan.

De basisbankrekening bestaat al geruime tijd, maar is bij velen onbekend of was, vanwege de verschillende procedures bij banken, onmogelijk aan te vragen. Dit was ook de ervaring van het Leger des Heils. Voor velen dak- en thuislozen is het bijvoorbeeld onmogelijk hun uitkering te ontvangen, gewoonweg omdat zij geen bankrekening hebben.

Maar niet alleen dak- en thuislozen hebben een probleem met het ontvangen van hun inkomsten. Vele mensen met schulden, waar financieringsinstellingen vaak als schuldeiser aangetroffen worden, zijn hun bankrekeningnummer kwijtgeraakt omdat zij te lang niet in staat waren de vordering bij de bank te voldoen. Ook voor deze mensen geldt dat zij, voor het ontvangen van loon of uitkering en betalen van allerlei rekeningen, moeten beschikken over een bankrekeningnummer. Een rekeningnummer is in deze tijd bijna een eerste levensbehoefte te noemen.

Gemaakte afspraken tussen de NVB en het Leger des Heils
De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft samen met het Leger des Heils afspraken gemaakt zodat iedereen kan beschikken over een zogenoemde basisbankrekening.
Er is een eenduidige procedure ontstaan die het mogelijk maakt dat hulpverleners van erkende organisaties een bankrekening kunnen openen voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen en schuldenaren. Deze aanvraag verloopt via een speciaal aanvraagformulier en is op te vragen via formulier@nvb.nl. Onderdeel van deze procedure is dat de bankrekening geopend wordt bij de instelling waar de betrokkene het laatst gebankierd heeft.

Folder
Om alle belanghebbende te informeren over deze procedure, heeft de NVB een folder uitgebracht “Een bankrekening voor iedereen!” In deze folder is beschreven wat de basisbankrekening precies inhoudt, voor wie hij bestemd is en hoe hij aangevraagd kan worden.
De folder is verkrijgbaar bij het Leger des Heils, Federatie Opvang, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (Bureau Wsnp), de Gemeentelijke Sociale Diensten en de Gemeentelijke Kredietbanken.
Vanwege de beperkte oplage van de brochure is de tekst ook te vinden op onze website www.wsnp.rvr.org, Publieksinfo, Folders. U kunt de tekst downloaden en printen.Basisopleiding

Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar tweemaal de opleiding “Bewindvoerder Wsnp voor niet-advocaten” plaats. De eerste opleiding van dit jaar is in april afgerond en met succes. We hebben weer 30 nieuwe bewindvoerders kunnen verwelkomen.

Op 26 augustus is de tweede basisopleiding van start gegaan. Ook dit keer was de animo groot en doen er weer een maximaal aantal deelnemers mee.
De opleiding bestaat wederom uit tien opleidingsdagen, onderverdeeld in zeven theorie- en drie praktijkdagen. Het mondeling examen zal plaatsvinden in november.

Basisopleiding 2005
Het is nu al mogelijk om u voor de basisopleiding in januari 2005 aan te melden.
Let op! De opleiding kan alléén gevolgd worden wanneer u werkzaam bent bij een erkende bewindvoerderorganisatie of een advocatenkantoor met een lopende insolventiepraktijk. Voorwaarde voor de opleiding is dat u minimaal over HBO werk- en denkniveau beschikt.
Voor iedere opleiding kunnen maximaal 30 deelnemers geplaatst worden. Bij een te grote groep zal een selectie plaatsvinden. Hierbij wordt onder andere gekeken in welk arrondissement de behoefte aan bewindvoerders het grootst is.
Om er zeker van te zijn dat alle bewindvoerderorganisaties en advocatenkantoren geïnformeerd worden, zal er in het najaar een mailing plaatsvinden. Als bijlage wordt het inschrijfformulier meegezonden. Het is natuurlijk ook mogelijk het inschrijfformulier op onze website in te vullen (www.wsnp.rvr.org, Bewindvoerderinfo, Opleidingen). Hier kunt u ook meer informatie vinden over de opleiding.Bijscholing

Dit jaar heeft het Bureau Wsnp een enquête verspreid waarop bewindvoerders aan konden geven in welke onderwerpen, die betrekking hebben op de Wsnp, zij bijgeschoold willen worden. Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat er veel belangstelling was voor het onderwerp fiscaal recht.

Inmiddels hebben alle bewindvoerders niet-advocaten een uitnodiging ontvangen voor de komende bijscholing. Deze zal bestaan uit twee dagen. De eerste dag zal gaan over de komende wetswijziging en andere actualiteiten. Omdat het hier om een puur informatieve dag gaat zullen de groepen groter zijn dan normaal, ± 70 personen.
Voor bewindvoerders die nog niet over ruime ervaring beschikken, zal op de tweede bijscholingsdag onder andere het onderwerp fiscaal recht behandeld worden. Hierbij wordt ook specifiek aandacht besteed aan de Belastingdienst als schuldeiser. Voor de bewindvoerders die veel ervaring hebben, geldt dat er een top 6 samengesteld wordt uit de door hen aangegeven onderwerpen op het enquêteformulier. Per groep kunnen de onderwerpen dus verschillen.
Vanwege de specifieke aard van de onderwerpen en het feit dat er ruimte is om casussen en jurisprudentie te bespreken , zullen de groepen deze tweede dag een stuk kleiner zijn, ± 30 personen.

Ervaringsniveau
Uit de enquête is tevens naar voren gekomen dat bewindvoerders het prettig vinden in een groep te zitten met collega’s die hetzelfde ervaringsniveau hebben. De minder ervaren bewindvoerders lopen immers tegen andere onderwerpen aan dan de bewindvoerders met meer ervaring. Dit heeft te maken met het nog niet (goed) beheersen over tactiek hoe om te gaan met lastige schuldeisers of de verkoop van roerende zaken. De meer ervaren bewindvoerders zullen eigen casuïstiek en jurisprudentie willen bespreken. Bij de organisatie van de tweede bijscholingsdag is rekening gehouden met dit gegeven. Door de groepen naar ervaring in te delen kan men gebruik maken van elkaars kennis.

Het onderwerp faillissementsrecht werd ook vaak door de bewindvoerders genoemd op de enquêteformulieren. Het komt steeds vaker voor dat bewindvoerders als curator worden benoemd in particuliere schuldsaneringen die worden omgezet in een faillissement. Het Bureau Wsnp heeft, na het bekendmaken van de onderwerpen voor de bijscholing, veel vragen gekregen over de keuze voor die onderwerpen in plaats van het faillissementsrecht.
Eén van de taken van de Raad is bewindvoerders dusdanige faciliteiten te bieden, dat zij hun bewindvoerdertaak goed kunnen uitvoeren. Faillissementen behoren niet tot de bewindvoerdertaak en zijn het gevolg van een onsuccesvol doorlopen Wsnp-traject.

Een alternatief voor degenen die toch meer over faillissementen willen weten is er (nog) niet. De cursus Insolventierecht die in december bij het OSR start, is toegespitst op advocaten en niet toegankelijk voor niet-advocaten. Indien er onder de bewindvoerders voldoende animo zou zijn voor een cursus Insolventierecht, is het wellicht mogelijk deze cursus aan te passen en daardoor beschikbaar te stellen aan bewindvoerders. De kosten voor deze cursus zullen vergelijkbaar zijn met die van de cursus voor advocaten. Voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht op www.osr.nl. Indien u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid en de kosten ervoor overheeft, kunt u zich melden bij het Bureau Wsnp. De voortgang hangt af van het aantal gegadigden. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.Opschoningsactie

Ieder kwartaal worden rechtbanken door het Bureau Wsnp geïnformeerd over de ingeschreven bewindvoerders. Doel van deze informatie is dat de rechtbanken weten wie zij nog als bewindvoerder kunnen benoemen in een schuldsaneringszaak.
Om er voor te zorgen dat het bewindvoerderregister actueel blijft, houdt het Bureau Wsnp eens in het half jaar een opschoningsactie.

Het verloop van bewindvoerders is groot. Het komt vaak voor dat bewindvoerders/advocaten kiezen voor een andere loopbaan. Helaas wordt dit niet altijd doorgegeven aan het Bureau Wsnp. Gevolg hiervan is dat de gegevens in het bewindvoerderregister niet meer kloppen, de rechtbanken onjuist geïnformeerd worden en vaak zelfs subsidie naar de verkeerde bewindvoerder uitbetaald wordt.
Om deze redenen houdt het Bureau Wsnp opschoningsacties, waarvan er binnenkort weer een van start gaat. Iedere ingeschreven bewindvoerder die in de afgelopen dan zes maanden niet benoemd is, ontvangt een brief met daarbij een antwoordformulier. Op dit formulier kan aangegeven worden of men nog benoemd wil worden of uitgeschreven wenst te worden.

Eenmalig benoemd
Veel advocaten hebben bij hun inschrijving aangegeven éénmalig benoemd te willen worden. Dit houdt in dat zij, enkel in overleg met de rechtbank, een schuldsaneringszaak toegewezen krijgen. Om het register up-to-date te houden, zullen ook zij de eerder genoemde brief ontvangen. Wellicht heeft u bij ons eerdere verzoek nog bevestigend geantwoord; wij willen u toch verzoeken ook dit antwoordformulier ingevuld retour te zenden.

Uitgeschreven, maar handelt de zaken af
U bent nog benoemd in lopende zaken die u af wilt maken, maar u neemt geen nieuwe zaken meer aan. Als dat het geval is kunt u dit aangeven op het antwoordformulier. De eindsubsidie wordt dan gewoon, na verwerking van het beëindigingsvonnis, aan u uitbetaald. Een uitschrijving wil dus niet zeggen dat u geen subsidiebetaling meer ontvangt in uw lopende zaken.Kwaliteit onder bewindvoerders

Wat is een goede bewindvoerder? Aan welke voorwaarden moet hij voldoen? En hoe zou de kwaliteit van de bewindvoering er uit moeten zien?
Dergelijke vragen worden de laatste tijd veel gesteld door het Ministerie van Justitie, de rechterlijke macht en de bewindvoerderorganisaties zelf.

In 2001 heeft het Bureau Wsnp samen met Price WaterhouseCoopers een bijeenkomst georganiseerd met als doel het begrip ‘goede bewindvoering’ te definiëren. Dit heeft toen geleid tot een memo met een beknopt overzicht van de kwaliteitseisen (op basis van het INK model) en de te nemen acties per actor in de keten. Deze memo is breed verspreid, maar heeft nooit geleid tot het hanteren van de kwaliteitseisen. In 2003 is er daarom opnieuw een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bewindvoering.

Een nieuw onderzoek
In verschillende bijeenkomsten en workshops is, onder leiding van de heer drs. L.Z. Nagy, werkzaam voor Conquaestor (voorheen IBM), gesproken over de kwaliteit van bewindvoering nu en hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Bewindvoerders, rechters-commissaris, managers van verschillende bewindvoerderorganisaties en advocatenkantoren zijn bij dit onderzoek betrokken. De uitkomst van de verschillenden workshops is gebruikt bij de samenstelling van het nieuwe competentieprofiel van de bewindvoerder.

Competentieprofiel bewindvoerder
Het onderzoek naar de kwaliteit van bewindvoering, en dus de bewindvoerder, is als input gebruikt voor een nieuw competentieprofiel. Onder leiding van de heer mr. drs. M. de Haas en mevrouw drs. N. Birnbaum, werkzaam voor Raymakers van de Bruggen, heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij het profiel is samengesteld. Bewindvoerders uit verschillende organisaties, secretarissen en rechters-commissaris waren hierbij aanwezig.
In dit profiel wordt duidelijk gemaakt wat de taken van een bewindvoerder zijn en wat een bewindvoerder aan kennis en knowhow moet hebben om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren.
De uitkomst van dit onderzoek zal gebruikt worden om de basisopleiding “Bewindvoerder Wsnp voor niet-advocaten” aan te passen. Nu wordt in de opleiding bijvoorbeeld een dag besteed aan communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Maar zou het niet zo moeten zijn dat een bewindvoerder deze kwaliteiten al bezit voordat hij aan de opleiding begint? Dient er een voorselectie te komen? Over de uitvoering van de plannen om de opleiding te wijzigen en een eventuele voorselectie wordt nog nagedacht. Getracht wordt om in de voorjaarsopleiding van 2005 de inhoud van de opleiding aangepast te hebben.

Zowel het onderzoek over de kwalititeit van bewindvoering als het nieuwe competentieprofiel is vinden op www.wsnp.rvr.org, Bibliotheek, Onderzoeken en studies.


vorige update top volgende update